Programy

Program wychowania przedszkolnego "Kocham Przedszkole" Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek

Wspólne nauczanie i wychowanie , opis

Wspólne nauczanie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w przedszkolu integracyjnym – projekt autorski mgr Jadwigi Boguckiej i mgr Urszuli Lesiewicz

Program, na podstawie, którego oparto funkcjonowanie naszego przedszkola, ma na celu stworzenie naturalnych warunków, w jakich uczą się i wychowują dzieci niepełnosprawne wspólnie ze zdrowymi. Naczelną zasadą, jaką kierują się nauczyciele, jest zdanie Pestalozziego: „ Nie porównuję dziecka z innym dzieckiem, ale każde dziecko z nim samym”. Istotą integracji jest podmiotowe traktowanie dziecka, uwzględnianie jego indywidualnych potrzeb; oparcie programów pracy na mocnych stronach dzieci, dostrzeganie postępów; wyzwalanie pozytywnego wzajemnego stosunku dzieci w grupie, co sprzyja uczeniu się; kształtowanie „odruchu serca”, liczenie się z innymi, a nie tylko zdobywanie wiedzy za wszelką cenę.  Głównym zadaniem przedszkola integracyjnego jest nauczenie wzajemnych interakcji dzieci niepełnosprawnych i zdrowych oraz przygotowanie ich do życia w naturalnej grupie. Codzienne czynności są okazją do wzajemnej pomocy i życzliwości. Przykładem są posiłki odbywające się przy wspólnym stole. Dziecko niepełnosprawne siedzi obok zdrowego, co przyczynia się do współdziałania i lepszego poznania.                  

Ja i moi koledzy, opis

"Ja i moi koledzy" -  program własny A. Kobierskiej.

Program dotyczy edukacji społecznej. Główne jego cele to: kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wzmacniania u dzieci poczucia własnej wartości, wdrażanie dzieci do zachowań akceptowanych społecznie, budowanie pozytywnych wartości w grupie, wdrążanie dzieci do zachowań akceptowanych w społecznie, budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, kształtowanie postawy szacunku wobec innych osób i świata przyrody.

Ja też potrafię, opis

"Ja też potrafię" - program własny R. Rychlicy.

Zajęcia mają na celu nauczyć przedszkolaki czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania. Podczas takich działań dzieci mogą samodzielnie wykonywać różne czynności kuchenne: kroić, smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać, itp. Daje im to wiele radości i satysfakcji z posiadanych umiejętności. Poprzez kulinarną zabawę zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają nowe, ciekawe smaki i mają możliwość samodzielnie i w sposób twórczy przygotować dla siebie posiłek. Takie działania wpływają też na przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw.

W zgodzie z przyrodą, opis

Projekt ekologiczny  "W zgodzie z przyrodą" -  program własny A. Jaworskiej

Projekt ekologiczny "W zgodzie z przyrodą" ma na celu nauczenie dzieci odpowiedzialności i szacunku do przyrody, do współdziałania z nią oraz wykształcenie pro zdrowotnych postaw. Proponowane zajęcia są twórcze i odkrywcze a stwarzane sytuacje skłaniają przedszkolaków do stawiania pytań i tworzenia "dziecięcych hipotez". Działania odbywają się na terenie przedszkola oraz w ciekawych miejscach takich jak las, park.