Program wychowania przedszkolnego "Kocham Przedszkole" Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek

Wspólne nauczanie i wychowanie , opis

Wspólne nauczanie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w przedszkolu integracyjnym – projekt autorski mgr Jadwigi Boguckiej i mgr Urszuli Lesiewicz

Program, na podstawie, którego oparto funkcjonowanie naszego przedszkola, ma na celu stworzenie naturalnych warunków, w jakich uczą się i wychowują dzieci niepełnosprawne wspólnie ze zdrowymi. Naczelną zasadą, jaką kierują się nauczyciele, jest zdanie Pestalozziego: „ Nie porównuję dziecka z innym dzieckiem, ale każde dziecko z nim samym”. Istotą integracji jest podmiotowe traktowanie dziecka, uwzględnianie jego indywidualnych potrzeb; oparcie programów pracy na mocnych stronach dzieci, dostrzeganie postępów; wyzwalanie pozytywnego wzajemnego stosunku dzieci w grupie, co sprzyja uczeniu się; kształtowanie „odruchu serca”, liczenie się z innymi, a nie tylko zdobywanie wiedzy za wszelką cenę.  Głównym zadaniem przedszkola integracyjnego jest nauczenie wzajemnych interakcji dzieci niepełnosprawnych i zdrowych oraz przygotowanie ich do życia w naturalnej grupie. Codzienne czynności są okazją do wzajemnej pomocy i życzliwości. Przykładem są posiłki odbywające się przy wspólnym stole. Dziecko niepełnosprawne siedzi obok zdrowego, co przyczynia się do współdziałania i lepszego poznania.                  

Ruch i Ciało, opis

"Ruch i Ciało" - program własny I. Gliniak

"Ruch i Ciało" jest oparty na elementach z metod: W. Sherborne, Labana, Kieryła, P. Kai z wykorzystaniem zabaw dramowych oraz własnych pomysłów i doświadczeń w paracy  z dziećmi. Na każdym zajęciu wykorzystywane są ćwiczenia rytmizujące, zabawy z nietypowymi instrumentami (butelki, klisze, pojemniczki po kinderach itp.) oraz masaże do muzyki relaksującej z użyciem przedmiotów: piłki, gąbki, prześcieradła. Podstawą zajęć jest rytm i naturalna potrzeba ruchu u dzieci.

Celem programu programu jest: nauka koncentracji, radość gry na prostych instrumentach, większe otwarcie na innych, umiejętność nawiązywania kontaktów, wyciszenie, poznanie utworów klasycznych, zrozumienie i akceptacja dla siebie i innych. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w każdej grupie wiekowej, trwają ok. 25 minut.

Zjawiska na Ziemi i w Kosmosie, opis

"Zjawiska na Ziemi i w Kosmosie"- program własny M. Dębczak-Biernacik.

 Program ma na celu zapoznanie ze światem przyrody oraz zjawiskami występującymi na Ziemi oraz w kosmosie. Służy rozwijaniu zainteresowań poprzez doświadczenia i eksperymenty. Kształtuje postawę szacunku wobec otaczającej przyrody oraz poczucie odpowiedzialności za przyszłość planety Ziemi.

Dziecko w świecie sztuki, opis

"Dziecko w świecie sztuki" - program własny E. Giętkowskiej.

Program ten stwarza dzieciom warunki do " rozpostarcia skrzydeł " oraz " puszczenia wodzy fantazji ". Prowadząca pragnie zarazić dzieci swoją pasją tworzenia i kreowania świata zgodnie z założeniem , że TEATR MOGĄ TWORZYĆ WSZYSCY, WSZĘDZIE I ZE WSZYSTKIEGO !!! Może dzieci zauważą , jak piękny i wyjątkowy jest otaczający je świat.

Małe i duże podróże po literaturze, opis

"Małe i duże podróże po literaturze" - program własny E. Sitarz.

Celem programu jest wspomaganie rozwoju mowy dzieci poprzez kontakt z poezją i literaturą piękną, także z wybranymi baśniami ludowymi, legendami, podaniami, opowieściami biblijnymi, opowieściami mitycznymi. Utwór literacki jest wyjściem do rozmowy, zabaw słownych, tanecznych,  teatralnych, tworzenia prac plastycznych, wspólnej  oraz  własnej książki. Służy uruchomieniu wewnętrznych przeżyć, wzbogaca wyobraźnię, pomaga zrozumieć siebie i innych, wprowadza w świat wartości. Kształtuje poczucie humoru, przede wszystkim zaś uczy słuchania, patrzenia, myślenia i odczuwania.

Ja i moi koledzy, opis

"Ja i moi koledzy" -  program własny A. Kobierskiej.

Program dotyczy edukacji społecznej. Główne jego cele to: kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wzmacniania u dzieci poczucia własnej wartości, wdrażanie dzieci do zachowań akceptowanych społecznie, budowanie pozytywnych wartości w grupie, wdrążanie dzieci do zachowań akceptowanych w społecznie, budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, kształtowanie postawy szacunku wobec innych osób i świata przyrody.

Ja też potrafię, opis

"Ja też potrafię" - program własny R. Rychlicy.

Zajęcia mają na celu nauczyć przedszkolaki czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania. Podczas takich działań dzieci mogą samodzielnie wykonywać różne czynności kuchenne: kroić, smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać, itp. Daje im to wiele radości i satysfakcji z posiadanych umiejętności. Poprzez kulinarną zabawę zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają nowe, ciekawe smaki i mają możliwość samodzielnie i w sposób twórczy przygotować dla siebie posiłek. Takie działania wpływają też na przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw.

Serce na dłoni, opis

"Serce na dłoni" - program własny R. Rychlicy, E. Sitarz.

Program służy budowaniu systemu wartości dzieci, lepszej orientacji w tym, co jest dobre, a co złe. Kształtuje poczucie własnej wartości i samoświadomość,  zgodnie z delficką maksymą „poznaj samego siebie”.  Poprzez zajęcia, zabawy, ćwiczenia dzieci uczą się rozpoznawać,  rozumieć  emocje, uczucia u siebie oraz innych,  poznają własne  i innych ograniczenia oraz  możliwości – fizyczne, intelektualne, emocjonalne ;  uczą się je akceptować i organizować zabawy i aktywność, w której dobrze czują się dzieci o różnych możliwościach fizycznych i intelektualnych.                                                                                   

Program rozwija empatię oraz umiejętności społeczne - przestrzeganie zasad i reguł, skuteczne porozumiewanie się z innymi,  odpowiedzialność za siebie i innych,  także za przyrodę,  Pomaga budować dziecięcą wiedzę o świecie społecznym,  poczucie przynależności  do rodziny, grupy przedszkolnej, wspólnoty narodowej. Istotnym punktem programu jest poznawanie przez dzieci własnych praw, rozumienie, że wszyscy mają równe prawa.

W zgodzie z przyrodą, opis

Projekt ekologiczny  "W zgodzie z przyrodą" -  program własny A. Jaworskiej
Projekt ekologiczny "W zgodzie z przyrodą" ma na celu nauczenie dzieci odpowiedzialności i szacunku do przyrody, do współdziałania z nią oraz wykształcenie pro zdrowotnych postaw. Proponowane zajęcia są twórcze i odkrywcze a stwarzane sytuacje skłaniają przedszkolaków do stawiania pytań i tworzenia "dziecięcych hipotez". Działania odbywają się na terenie przedszkola oraz w ciekawych miejscach takich jak las, park.