Wspólne nauczanie i wychowanie , opis

Wspólne nauczanie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w przedszkolu integracyjnym – projekt autorski mgr Jadwigi Boguckiej i mgr Urszuli Lesiewicz

Program, na podstawie, którego oparto funkcjonowanie naszego przedszkola, ma na celu stworzenie naturalnych warunków, w jakich uczą się i wychowują dzieci niepełnosprawne wspólnie ze zdrowymi. Naczelną zasadą, jaką kierują się nauczyciele, jest zdanie Pestalozziego: „ Nie porównuję dziecka z innym dzieckiem, ale każde dziecko z nim samym”. Istotą integracji jest podmiotowe traktowanie dziecka, uwzględnianie jego indywidualnych potrzeb; oparcie programów pracy na mocnych stronach dzieci, dostrzeganie postępów; wyzwalanie pozytywnego wzajemnego stosunku dzieci w grupie, co sprzyja uczeniu się; kształtowanie „odruchu serca”, liczenie się z innymi, a nie tylko zdobywanie wiedzy za wszelką cenę.  Głównym zadaniem przedszkola integracyjnego jest nauczenie wzajemnych interakcji dzieci niepełnosprawnych i zdrowych oraz przygotowanie ich do życia w naturalnej grupie. Codzienne czynności są okazją do wzajemnej pomocy i życzliwości. Przykładem są posiłki odbywające się przy wspólnym stole. Dziecko niepełnosprawne siedzi obok zdrowego, co przyczynia się do współdziałania i lepszego poznania.