Opłaty

Zasady wnoszenia opłat za przedszkole w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat w godzinach od 7:00 do 17:00.
 2. Wysokość opłat za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania realizowanego zgodnie z podstawę programową wychowania  przedszkolnego ustala się zgodnie z wytycznymi zarządzenie nr 1302/2017 Prezydenta m.st.  Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Istnieje możliwość korzystania z 1,2 lub 3 posiłków. Stawka żywieniowa wynosi od 1 września 2022 r.  14 zł., w tym śniadanie stanowi 30%, obiad 50%, podwieczorek 20% stawki żywieniowej.
 4. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni chcą aby ich dziecko korzystało tylko z dwóch posiłków dziennie, muszą złożyć taką  deklarację na piśmie do dyrektora placówki. Brak takiego dokumentu jest jednoznaczną zgodą na trzy posiłki.
 5. Zmiana deklaracji dotycząca ilości posiłków może nastąpić w trakcje miesiąca objętego zniżką ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 6.  Dopuszcza się możliwość zwrotu opłaty za pierwszy dzień nieobecności, gdy nieobecność dziecka zostanie zgłoszona  dzień wcześniej, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 9:00.
 7. Opłaty za wyżywienie wnosi się z góry w okresach miesięcznych nie później niż do 15-go każdego miesiąca.
 8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty nie pobiera się.
 9. Informacja o wyznaczonych terminach pobierania opłat wywieszana jest na tablicy ogłoszeń.
 10. W przedszkolu przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.
 11. Wniosek o przygotowanie posiłków pozbawionych alergenu rodzice/prawni opiekunowie składają dyrektorowi przedszkola. Do wniosku rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza alergologa o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.
 12. Wpłaty za posiłki należy dokonać przelewem na wskazany rachunek:

            żywienie – 17103015080000000550504057

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi:

 • za trzy posiłki – 14 zł
 • za dwa posiłki – 11, 20  zł

Nieobecność dziecka można zgłosić osobiście lub telefonicznie (22 836 40 73) w godzinach 7:30.00 – 9.00.