Chronimy dzieci

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje), który wdrażamy w naszej placówce od września 2014 roku. Poniżej znajduje się dokument Polityki ochrony dzieci. Zachęcamy do lektury.

 

Polityka ochrony dzieci w Przedszkolu Integracyjnym nr 209 „ Zaczarowane Ziarenko” w Warszawie.

 

Preambuła

Pracownicy przedszkola, mając na względzie dobro, godność oraz bezpieczeństwo dziecka zobowiązują się do działania w ramach obowiązującego prawa oraz wewnętrznych przepisów placówki.

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§ 1

1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opie­kun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).

4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.

5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pra­cownika placówki, lub zaniedbywanie dziecka przez jego opiekunów.

6. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik sprawujący nadzór nad reali­zacją Polityki ochrony dzieci w placówce.

7. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

 

 Rozdział II

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§ 2

1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

 

 Rozdział III

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§ 3

1. W przypadku podjęcia przez nauczyciela przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, ma ona obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji koordynatorowi programu oraz dyrektorowi placówki.

2. Jeśli osobą podejmującą podejrzenie o krzywdzeniu jest osoba z personelu pomocniczego, zgłasza ona sprawę do nauczyciela grupy, w której jest dziecko. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej i poinformowania koordynatora oraz dyrektora.

3. Jeśli osobą podejmującą podejrzenie o krzywdzeniu dziecka przez pracownika przedszkola jest opiekun dziecka, zobowiązany jest on zawiadomić o tym dyrektora placówki. Dyrektor powołuje zespół interwencyjny. W jego skład wchodzą dyrektor, koordynator, psycholog, nauczyciel i pedagog specjalny.

§ 4

1. Dyrektor wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa oraz informuje ich o podejrzeniu.

2. Wskazany przez dyrektora pedagog pracujący z dzieckiem sporządza opis sytuacji dziecka w przedszkolu oraz w domu na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami i specjalistami z nim pracującymi oraz własnych obserwacji.

3. Nauczyciel przygotowuje plan pomocy dziecku, który powinien zawierać:

 • opis działań zapewniających dziecku bezpieczeństwo oraz zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpo­wiedniej instytucji
 • wsparcie, jakie placówka zapewni dziecku
 • skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

§ 5

1.W przypadkach bardziej skomplikowanych dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog, psycho­log, wychowawca dziecka, dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej jako: zespół interwen­cyjny).

2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w § 4 pkt.3 Polityki, na podstawie opisu spo­rządzonego przez pedagoga oraz innych informacji uzyskanych przez członków zespołu.

3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

§ 6

1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany opiekunom dziecka przez dyrektora i pedagoga z zaleceniem współpracy przy jego re­alizacji.

2. Dyrektor informuje opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpo­wiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty”).

3. Po poinformowaniu opiekunów – zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor składa:

 • zawia­domienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub
 • wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich lub
 • przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.

5. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

§ 7

1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzyw­dzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane instytucjom uprawnionym do działań interwencyjnych.

 

 Rozdział IV

Kodeks postępowania z dzieckiem

§ 8

Przyprowadzanie oraz odbieranie dziecka z przedszkola:

1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodzica lub opiekuna prawnego lub inną osobę upoważnioną przez rodzica.

2. Dziecko jest odbierane w godzinach 13.00 – 17.00.

3. Za przyprowadzenie rozumie się wejście dziecka do sali i przekazanie go pod opiekę nauczycielki.

4. Za odebranie dziecka rozumie się wyjście dziecka z sali i poinformowanie o tym nauczycielki.

5. Spóźnienia należy zgłaszać telefonicznie do godz. 9.00.

6. W sytuacji, gdy rodzice są w konflikcie lub po rozwodzie, dziecko jest wydawane zgodnie z postanowieniem sądu dotyczącym sprawowania opieki nad dzieckiem.

7. W sytuacji, gdy osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu, nauczycielka nie wydaje dziecka tej osobie i informuje o tym fakcie rodzica lub inną osobę upoważnioną do odbioru. Jeśli nauczycielka nie może się skontaktować z opiekunami, powiadamia policję.

§ 9

Sposób komunikacji przedszkola z rodzicem:

1. Środkami komunikacji są:

 • tablice informacyjne znajdujące się przy gabinecie dyrektora przedszkola, w korytarzu głównym oraz w szatniach dzieci,
 • strona internetowa przedszkola.

2. Rodzice zobowiązani są do zapoznawania się z informacjami znajdującymi się na tablicy ogólnej i grupowej oraz na stronie internetowej.

3. Raz na 2 miesiące odbywają się dyżury nauczycieli, podczas których rodzic ma możliwość uzyskania informacji nt. zachowania oraz postępów edukacyjnych swojego dziecka.

4. W sytuacjach nagłych rodzic może umówić się z nauczycielką na rozmowę indywidualną.

5. Rodzice zobowiązani są do uaktualniania danych kontaktowych.

 § 10

Relacja dorosły – dziecko:

1. Postępowanie dorosłego wobec dziecka:

 • osoba dorosła szanuje dziecko
 • osoba dorosła uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka
 • osoba dorosła zwraca się do dziecka językiem dla niego zrozumiałym
 • osoba dorosła nie wyraża krytycznych, ośmieszających opinii, uwag i sądów wobec dziecka
 • osoba dorosła nie wykorzystuje przewagi fizycznej wobec dziecka (nie bije, nie szarpie…)
 • w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka uzasadnione jest użycie siłw celu przerwania niebezpiecznej czynności lub sytuacji

2. Spożywanie posiłków:

 • potrawy nakłada się na talerze sztućcami do tego przeznaczonymi
 • dzieci wdraża się do samodzielnego posługiwania się sztućcami
 • w razie potrzeby dzieci uzyskują pomoc w krojeniu potraw
 • zachęca się dzieci do jedzenia i picia oraz do próbowania potraw nieznanych
 • nie zmusza się, nie karmi na siłę, nawet w przypadku wyraźnej prośby rodzica
 • pomoc w jedzeniu udzielana jest dzieciom, które tego wymagają

3. Czynności pielęgnacyjne:

 • dziecko samodzielnie korzysta z toalety
 • osoba dorosła nie dotyka intymnych części ciała dziecka
 • w przypadku dziecka niepełnosprawnego ustalany jest wspólnie z rodzicem indywidualny sposób postępowania. Rodzic sporządza pisemne oświadczenie.
 • w czasie wykonywania czynności pielęgnacyjnych osoba dorosła zapewnia dziecku intymność
 • osoba dorosła uprzedza dziecko o czynnościach, które będzie wykonywała
 • osoba wykonująca czynności związane z toaletą i kąpielą dziecka zakłada rękawiczki
 • kąpiel dziecka odbywa się w obecności 2 osób dorosłych
 • jeżeli istnieje konieczność przebrania dziecka, a dziecko nie posiada odzieży na zmianę, wówczas nie pożycza się odzieży od innych dzieci i niezwłocznie informuje się o tym fakcie rodzica.

 

 Rozdział V

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§ 11

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

2. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych dzieci oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka

i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 12

1. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem ano­nimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

§ 13

1. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.

2. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik instytucji podaje przed­stawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.

3. Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.

4. Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik instytucji jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

5. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

§ 14

1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostęp­nienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.

2. Dyrektor przedszkola podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca sekretariatowi przedszkola przygotować wybrane pomieszczenie przedszkola w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

 

Rozdział VI

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§ 15

Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

§ 16

1. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowa­nie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie przedszkola bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

2. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§ 17

1. Upublicznienie przez pracownika instytucji wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie www.youtube.pl w celach promocyj­nych).

 

 Rozdział VII

Monitoring stosowania Polityki

§ 18

1. Dyrektor placówki wyznacza osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w placówce.

2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygna­ły naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.

3. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

4. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.

5. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi placówki.

6. Dyrektor wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom placówki nowe brzmienie Polityki.

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 19

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników instytucji, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.