Rekrutacja

Opieka wakacyjna organizowana od 20 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń zwiazanych z zasadami bezpieczeństwa wynikajacymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostały zawieszone. Nasze przedszkole będzie pracowało sześć tygodni od 20 lipca do 31 sierpnia. W tym terminie  dzieci z naszego przedszkola będą mogły uczęszczać do placówki.  

Warunkiem uczestnictwa dziecka w opiece wakacyjnej jest wypełnienie ankiety i przesłanie do dnia 28 czerwca  na adres przedszkola:p209@edu.um.warszawa.pl

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

1)      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o           sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2)      Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

3)      W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4)      Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
         7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5)      Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.